Monthly Archives: مهر ۱۳۹۸

چگونه کارهایمان را به وقت انجام دهیم و اهمال کاری نکنیم.

خیلی ازاوقات هست , ما خودمان می‌دانیم , کار عقب افتاده ای هست , باید انجام دهیم. ولی اهمال کاری می‌کنیم. می‌خواهیم زبان خارجی یاد بگیریم ولی اهمال کاری می کنیم.می خواهیم ورزش کنیم و کمی از وزن خودمان کم کنیم ولی اهمال کاری می‌کنیم.می‌خواهیم کاریابیز‌نسی را شروع کنیم ولی مرتبمی‌گوییم بعد از عید,بعد از […]

سه اشتباه در تعیین هدف که شما را از موفقیت دور می کند.

قطعا وقتی هدف تعیین می کنیم ,مقصود ما این است که به موفقیت برسیم. اما گاهی در قدم اول دچار چنین اشتباهات فاحشی می شویم که  نه تنها ما را به موفقیت نمی رسانند بلکه روز به روزآرامش و خوشبختی را از ما دور می کنند. وقتی برای رسیدن به موفقیت و احساس خوشبختی هدف […]