فرمول واقعی اعتماد به نفس و دستیابی به آن

اعتماد به نفس در هرفردی لازم ,واجب و ضروری می باشد…!درواقع اعتماد به نفس یعنی اینکه برای انجام کاری چقدر درخودمان توان و به قول معروف عرضه انجام آن کار را میبینیم.