Tag Archives: غرور

تفاوت اعتماد به نفس و غرور!!!نگرانی نکنه مغرور به نظر برسی؟!

خوب همانطور که میدانید همه ما درزندگی خواهان آن هستیم که به اعتماد به نفس مطلوبی  درزندگی دست پیدا کنیم.
اما یک صدایی از درون به ما میگوید