نکات کلیدی عزت نفس و پرورش عزت نفس

عزت نفس ,به میزان ارزش و احترام و محبتی که شخص برای خودش ارزش قائل است ,تعریف میشود…

فرمول واقعی اعتماد به نفس و دستیابی به آن

اعتماد به نفس در هرفردی لازم ,واجب و ضروری می باشد…!درواقع اعتماد به نفس یعنی اینکه برای انجام کاری چقدر درخودمان توان و به قول معروف عرضه انجام آن کار را میبینیم.